نامرد اوقل(پسر نامرد)

بیگ تانگرینگ آدی بیلن

نامارد اوقل(پسر نامرد)

بیر گون تانگرینگ گون لاریندان بیر اجه یاشاردی(روزی لز روزهای خدا یک مادر زندگی میکرد)

دنیانگ یوزیندا اوندا باردی یکه جا اوقیل( تو این دنیا تنها یک پسر داشت)

یاش واقتیندا اجه بولیب،هم آتا یورگ بریب اولالددی اول اوقلینی (دوران جوانیش را برای پسر هم مادر بو د و هم پدر و بزرگش کرد)

قالماسین اوقلیم بیر گیجه آچ دیب بیرگون حالچا دوقاردی بیرگون کچه(برای این که پسرش یک روز گرسنه نخوابد یک رو قالیچه ویک روز نمد می بافت)

شی دیب قاتی دردلار چکیب،بی اجه اوقیددی یگیدینی بلدیرمان کمین(اینطور با تحمل درد این مادر گذاشت تا پسرش درس بخونه وکمبودی احساس نکنه)

اولولدی اول اوقیل،اولی یگید بولدی،اوقوسین قوتوریب ،ایشا دوریب دی(اون پسر بزرگ شد،درسشو تموم کرد و سرکار رفت)

اجه بگنیب قواننی اوز یگیدینا،قومشی لارینینگ یانیندا دیدی بی سوزین(مادرخوشحال باافتخار به پسرش،پیش همسایگانش این چنین گفت)

یاش لیقیمی فدا اددیم یگیدیما،اندی دنیا منکی بولار قومشیلار(دوران جوانیم را فدای پسرم کردم حالا دنیا مال من خواهد شد ای همسایه ها=به آرامش رسیدن و خیال راحت شدن رو میگه)

یگیدیم ایشا دوردی اندی آچ یاتمارین،شیلا سوزین آیدیب بگندی اجه(پسرم سرکار رفت دیگه شب گشنه نمیخوابم،این چنین سخنان را گفت و خوشحال شد)

بیر گون گلدی اوقل ایشدان اویا،اجا باقیب منی اویرگین دیدی(یک روز پسر از کار آمد به خانه،رو به مادر،گفت برام زن بگیر)

اجه قاتی بگندی یگیدینگ سوزینا،خداقا شکر ایلاب گولدی یورگدان(مادر از حرف پسر خیلی خوشحال شد،خدارو شکر کردواز ته دل خندید)

یگید اویلاندی ،اویا گتیردی گلین(پسر ازدواج کرد و عروس به خانه آورد)

اجه پاخیر برگون دیدی گلینا،منیگ دیشم یوق،گلین جیگیم،مانگا سوقجا داماق بشیرای!(مادر بیچاره  یک روز به عروسش گفت،من دندان ندارم برام غذای آبکی درست میکنی)

گلین دیدی :نامه گلین آلدینگ می،یادا کی حممال تاپدینگ می؟مندا یوق سنگ ایشینگ ادمانا حال(عروس گفت:چیه عروس گرفتی یا حممال پیدا کردی؟؟من برای انجام دادن کار تو حوصله ندارم)

اوقل ایشدان گلدی،گلین آغلاما دوردی،سنیگ اجنگ اذا بریادیب سوزآیدمانا دوردی(پسر از سرکار آمد،عروس شروع به گریه کردن کرد،وگفت مادرت مرا ازیت میپکند)

اوقل دیدی اجا:اجه ازا برمادا،منینگ قاوی جا گلینمی انجیدما دا(پسر به مادر گفت:مادر ازیت نکن دیگه،عروس خوبم رو ناراحت نکن دیگه)

اجه پاخیر گیردی اتاجیقینا،یورگی درد بولدی اوقلینیگ سوزینا(مادر بیچاره رفت تو اتاقکش،و از حرف پسرش سخت ناراحت شد)

گونلار گچدی،اجه پاخیرٍ،اوزی یووب،کا اوزی بشردی ،گوندا اوقلی گلیندا،گلینینیگ نالاسینی اشددی(روزها گذشت ومادر بیچاره خودش می شست وبعضی وقتها می پخت،و هرروز که پسرش میامد،ناله های الکی عروسش را می شنید)

بیر گون بولدی گلیندان بیر اوقیل،اجه بگنیب دیدی،اوقلیم دادنگ آدی گلدی(یک روز عروس صاحب پسر شد و مادر خوشحال به پسرش گفت پسرم نام پدر را روش بزار)

گلین دیدی قاررینگ آدین قویمارین،اوزی سوین آدیمی اونگا دیارین(عروس گفت نام پیر مرد رو براش نمی زارم و اسمی که خودم دوسش دارم رو میزارم)

اوقل دیدی،اجه دیما دا،نا پارق ادیار ،آدی هر ناما بولسین(پسر گفت مادر نگو دیگه چه فرقی میکنه هر اسمی باشه)

شیلا بولیب اجه یگیدینگ سوزیندان،یورگ باغری غاما باتدی ینه دا(این چنین باز دل مادر بیچاره از حرف پسرش اندوهگین شد)

بیر گون گلین گددی داشاریق،اجا دیدی ساقلا آختیقینگ اویدا(یک روز عروس رفت بیرون و به مادر زنش گفت نوه ات رو تو خونه نگه دار)

اجه بگنیب ساقلادی چاقانی، چاقا دردلارین آیدیب یاشلارین دوکدی(مادر بچه را نگه داشت،به بچه دردهاشو میگفت و گریه میکرد)

چاقانگ بیر یری ساللانچاقا دگدی،گلین گلدی دردین کوپلددی اجانگ(یک جایی از بدن بچه به گهواره خورد،عروس آمد و با حرفاش درد مادر را افزود)

اوقل ایشدان گلدی،گلین شی دیب باشلادی سوزین(پسر از سر کار آمد و عروس این چنین شروع به گفتن کرد)

سنینگ اجنگ اوقلینی اولدیرجگ بولدی،هر گون قومشیلارا باریب،سنی منی یامانلاب،گون قویمادی مانگا،اندی طاقاتیم یوق(مادرت میخاست پسرت رو بکشه،هر روز میره خونه همسایه ها و پشت سر من و تو بد میگه،زندگی نزاشت برا من دیگه طاقت ندارم)

یا من یاشارین شی اویدا یادا سنگ اجنگ(یا من زندگی میکنم تو این خونه یا مادر تو)

اوقل باقدی اجانگ یوزینا،شی دیب باشلادی سوزین: (پسر رو به مادر کرد واینگونه حرفش را شروع کرد)

منگ ناما گناهیم بار ،منینگ یاشیما یاقدینگ،زندگی می پوخلاب، منا سولدیردینگ(گناهه من چیه؟عمر منو سوزوندی،زندگی منو خراب کردی منو پژمرده کردی)

اندی بولدی واقتینگ،یقنا بوقچانگی،گد منینگ اویمدان هر یانگا گدسنگ(دیگه وقتت شد،بوقچتو جمع کن،از خونم برو بیرون هرجا که میخایی بری برو)

اجه آغلاب شی دیب باشلادی سوزین: (مادر درحالی که اشک میریخت اینگونه حرفشو شروع کرد به گفتن)

بالام منینگ دنیا یوزیندا یکه سنیم بار،نیرا گداین،یاش لیقیمی یکه بالام اوچین فنا اددیم،بالام نیرا گداین،اندی مندا یوق ایشلامانا گویج،بالام نیرا گداین؟؟(عزیزم تو این دنیا تنها تو را دارم،کجا برم؟،جوانیمو برای تنها پسرم فنا کردم کجا برم؟،دیگه من توان کار کردن ندارم عزیزم کجا برم؟)

اجانگ سوزی پیدالی بولمانی، نامارد اوقل، اجاسینی اوزی اویندان چیقاریب دا، بوقچاسین داشاریق زنگدی(حرفهای مادر سودی نداشت،پسر نامرد،مادر را از خونه خودش بیرون کرد و بوقچه اش را بیرون انداخت)

گلین اوین اویناب نیته یتدی،شاد بولیب قارری اجا گولدی(عروس با حیله به نیتش رسید،شاد شده و به پیر زن خندید)

قومشیلار گوردیلار اوقلینگ ادانین،قاررینی آلیب اویا سالدیلار(همسایه ها با دیدن کار زشت پسر پیر زن را آوردن خونه خودشان)

قارری اجه هر گون بیر قومشینگ اویندا،یاشین دوکیب ایب بیلمازدی داماغ(مادر پیر هر روز خانه یکی از همسایه ها،با ریختن اشک غذا از گلوش پایین نمی رفت)

بی گونلار قاررین یورگینا سیغمان قارری الله دان اسلادی جانینی آلسین(پیر زن نتوانست درد این روزهارو تحمل کنه ،پیر زن از خدا خواست که جانش را بگیرد)

نمازدان سونگ اوقل بلن گلینی قارقاب یاش دوکیب اسلادی اجه(بعد نماز مادر در حالی که اشک می ریخت پسر و عروسش را نفرین کرد)

اجه مریض بولدی،خبر گلدی اوقلا،اوقل بارمانی اجه دنیادن گچدی (مادر مریض شد،خبر مریضیش را به پسر رساندند،پسر برای دیدن مادر نرفت و مادر از دنیا رفت)

وقت گچمادی آختیق قاتی مریض لاب،دکتر لار جوغاب ادیب،دنیادن گچدی (طولی نکشید نوه مریضی سختی گرفت و دکترها جوابش کردند ونوه از دنیا رفت)

قوچ یگید تصادف ادیب یردان قالیب بلمادی،چاقا یالی بولدی ایش الندان گلمادی(جوان تنومند تصادف کرد و نتونست از جاش بلند بشه،مثل یک پسر بچه شد کاری از دستش بر نمیامد)

گلین دیدی سنی ساقلاماق قینگ مانگا،ارتی، آغشام، کلفت بولیب بیلجگ دال، سانگا(عروس گفت از تو نگه داری کردن سخته برام،نمی تونم صبح تا شب کلفت تو باشم)

شی دیب گلین گددی اوزی اویلارینا،قالدی یکه اوقلان اویندا(عروس اینو گفت و رفت خونه پدریش،و پسر درخانه اش تنها ماند)

یادینا دوشدی جوان لیقی یگیدینگ،اجه پاخیرینگ چکن دردلارینی اول یگیدا،اوزی ادن ایشنی دوشینیب،ایکی الین یوزینا توتیب بونگراب آغلادی(پسر دوران جوانیش یادش اومد،یادش اومد چه دردهایی رو مادر بیچارش بخاطرش تحمل کرد،فهمید چه کاریکرده، دوتا دستشو به صورتش گرفت وبا صدای بلند گریه کرد....)....

قوتوردی....

باشرسانگ اجه آتانگ آلقیشینی آلینگ (تا میتونین دعای خیر پدر مادراتونو بگیرین)

نویسنده:حبیب ترکمن

/ 29 نظر / 14 بازدید
نمایش نظرات قبلی
اورایم(ابراهیم)

آجب آییدن منه |هی دنیا گچر د گدر بلمان قالرسن | ای جوانلار عمرنزه یالان دن گچرمن ای اوغلالم منن آییدمگ سزه

مهدی قلی زاده

سق بول منت دار یازن سوزلرنگه یاشه سن ترکمن ایلمز یاشه سن ترکمن دلمز

عاطفه

وااای ساغ بول...ای بسر بد مادرتو اذیت کردی حقته):

عاطفه

سلام نصیب اینجوری نوشته میشه [تعجب]

nooh

aghlasem gele

gynaç wakalar

ندااا

هستن پسرایی ک ... واقعا اشکم دراومد :-( پسره حقش بود!

[گریه][گریه][گریه][گریه]