نویسنده: حبیب ترکمن - دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٢

دیدی له ر,دیدی له ر,دیدی له ر کان زاد ( گفتند ،گفتند ، چیزهای زیادی گفتند )

کابیری آنگساد کوپی سی قین زاد (بعضی ها چیزها  آسان، اکثرا سخت

آنگسادین همه له ر باشار دیدی له ر ( آسانشو همه توانستند )

قینی باشارماق دا ایش بار دیدی له ر  ( گفتند سخت رو توانستن بس دشوار است )

قین هم بولسا شو دیر وصیت دیدی له ر (سخت هم باشد وصیت همان است)

دینگه قین زاد شول مقدس دیدی له ر    ( تنها چیزهای سخت مقدس هستند)

استاد کریم قربان نفس به زبان چرکز اونق:

- کریم قربان نفس اوف شاعر لحظه ها,شاعر دلگرمی ها و شاعری بود که حصارها و بندهاب مرزی جغرافیایی او را به زنجیر نکشید که هیچ,بلکه نظام مارکسیستی را که چیزی جز نابودی و رعب و هراس برای این ملت به ارمغان نیاورده بود به باد ریشخند و تمسخرگرفته و کاستی ها و نابرابری ها و گرسنگی این ملت را در بندبنده سطور اشعارخود,در لفافه ی شیرین غزلیات خودتکرار میکند,فریاد میزند,میگرید....,ودر آخربراب ملت خود صبروپایداری آرزو میکند.

- نمونه ی بارز نکته ی فوق,منظومه ی((قومدان تاپیلیان یورک))(قلبی که از خاک پیدا شد)که حکایتی از جنگ خانمان سوز دوم جهانی میباشد که علاوه برتحسین رشادتهای مردان جنگ و جبهه ی آن زمان به بی عدالتی های حکام  آن دوره تاخته و اندیشه های به بندکشیده شده را به شکلی افسانه وار به نظم کشیده و مردم را به حیرت وادار میسازد چراکه در این منظومه رنج های مردان ترکمن را وبدبختی های زنان ترکمن را که اغلب صفحات این منظومه بدان اختصاص یافته است,حکایت درد ورنج همه ی ملت های آن دوره سیاه بوده است و هرچه که به نوعی بیانگر احساسات واقعی یک ملت باشد در کنج قلب ها نیز مینشیند.

 - کریم قربان نفس اوف منادی رنج و الم یک به یک زنان ترکمن که نه!!!بلکه نمونه ای از رنج های خیل زنان میباشد.احساسات و عواطف عالیه ی زنان را,تبعیض ها وستم ها را با قلمی شگرف بر لوح سپید کاغذ مینگارد و در قلب هر انسان فهمیده ای حک میکند وآنان را وادار به تفکر میسازد.

- منظومه ی *عیال بخشی*(زن بخشی)نمونه ی عینی مطلب فوق میباشد که در آن به ظلم ها یی که در حق زنان مرتکب گشته اند میتازد و زن را موجودی لطیف و با احساس که دارای عواطف عالیه ی انسانی است میشناساند و خواهان نابودی غل و زنجیرهای سنت مآبانه که((زن ترکمن وظیفه ای جزکارای خانه نداشته ومحصور درآن است))می باشد.

- شاعر در منظومه ی*یدی بویدوش و کوچه سوپوریان و یانان گلین*(هفت عروس,عروس رفتگر و عروس سیه بخت)به بیان نا برابری های اجتماعی آن دوره می پردازد و با مقایسه ی این افراد به بیان واقعی عشق میرسد که عشق چیزی جز خلوص نیت وو مهر نیست.

- شاعر در منظومه ی *یازماسی خاص آغیر دوشن قوشغی,ینه-ده انه حقیندا*(شعری که نوشتنش آسان نیفتاد,بازهم در حق مادر)به بیان قداست مادر میپردازد و در آن از ظلم هایی که برمادران میرود پرده برداشته و به این ظلم های ناجوان مردانه میتازد,میگرید و خوانندگان سطوررا به احترام وا میدارد,احترامی واقعی براین زنان بر این مادران.مادرانی که جز با عشق به فرزندان خود,نمیتوانند زندگی کنند و شاعر با قلم سحرآمیز خود دل هر انسان بیدار دلی را به اعجاب وا میدارد.

-در منظومه ی *آکتوال پایاما,یا-دا قوشغولارچمنی*(حماسه روز یا باغ اشعار)به بیان فرهنگ در حال انقراض ترکمن میپردازد,فرهنگی که در دوران سیاه کمونیستی به مسلخ کشانیده شده است وشاعر با اشعار خود بر این ظلم و جور میپردازد وخواهان حفظ ارزش های قومی وفرهنگی ترکمن میباشد و در این منظومه استادی تمام در لفافه ی پنهان اشعارش به حکومت کمونیستی آن دوران هجوم میبرد.

شاعردر شعر*اوقوچی خطی اساسیندا دووران سوال و جوغاب*(سوال و جواب هایی که براساس نامه ی خواننده ی کتاب بوجود امد)به بیان روشن افکار و اندیشه های خود میپردازد و در بیت بیت این شعر  آرزوهای خود را بیان میکند ,آرزوهایی بزرگ که مملو از پندها ونصیحت هاست.

 

حبیب ترکمن
سلام دوستان به اتاق ترکمن خوش اومدین (پاراخات لیق اوچین سایراسین دیلیم آبادان لیق اوچین ایشله سین الیم آدم لار دوست دوغان لیق آرزوم هم دنیانیگ یوزنده بولماسین ظلم مختومقلی فراغی) (ماوی آسمانلی اولکامی/غم باسماسین هیچ هاچان) (تازه یولی کهنه یولا غوشلاما/کهنه دان پند آلمانی تازانی باشلاما/دوست یار تاپماغ واجبدیر/اما تازه تاپدم دیب کهنه نی تاشلاما) حبیب
فهرست اصلی
دوستان
کدهای اضافی کاربرUntitled Document
دریافت کد خوش آمدگویی

دریافت کد موزیک
http://emingharib.persiangig.com/habib/bghabib.jpg